سوالات دوره ضمن خدمت ۶ ساعته مواد مخدر و آثار سوء آن

 

سوالات دوره ضمن خدمت ۶ ساعته مواد مخدر و آثار سوء آن
1

 ـ کدامیک از موارد زیر از عوامل خطر ساز برای مصرف مواد مخدر محسوب نمی شوند؟
الف- وجود افسردگی
ب- دسترس پذیری به مواد مخدر
جخانواده و دوستان*
د- وجود عضو معتاد درخانواده

۲

40 ـ در تعریف عوامل محافظت کننده ،کدام  گزینه صحیح می باشد؟
الف- عواملی که موجب کاهش رفتارهای پرخطر از جمله گرایش به مواد می شوند.*
ب- عواملی که درست نقطه مقابل عوامل خطر قرار دارند
ج- عواملی که تاثیری در معتاد شدن فرد ندارند
د- الف و ب درست است

۳

59 ـ مهارت های گوش دادن و نحوه شروع مکالمه مربوط به کدامیک از مهارتهای ششگانه گلدستون می باشد؟
الف- مهارت های اجتماعی*
ب- مهارتهای پایه ای
ج- مهارتهای جایگزین
د- مهارتهای برنامه ریزی

۴

18 ـ کدام گزینه برای تکمیل جای خالی مناسب است ؟
«
تقریباً در ............. درصد موارد اولین مصرف مواد بدنبال  تعارف دوستان انجام می گیرد»
الف- 60 درصد*
ب- 70 درصد
ج- 65 درصد
د-  80 درصد

۵

63 ـ استراتژی همسالان بیشتر بر چه اصولی بنا شده است؟
الفمشاوره
ب- تجربه
ج- فشار گروه همسالان*
د- فشار گروه معتادان

۶

46 ـ براساس برنامه های آموزشی گلدستون کدامیک از موارد زیر جزء برنامه های آموزشی ایشان نمی باشد؟
الف- مهارت های پایه ای اجتماعی( برقراری ارتباط با دیگران)
ب- مهارت کنارآمدن با دیگران ( کمک خواستن و آموزش دادن به دیگران)*
ج- مهارت کنار آمدن با اضطراب و ترس و استرس( کنار آمدن با احساس خجالت و شرمندگی)
د- مهارت آموزش معتادان درجه اول ( آموزش معتادان )

۷

9 ـ کدامیک از موارد زیر جزو عارضه های فردی سوء مصرف مواد می باشند؟
الف- مشکلات جسمی و روانی*
ب- مشکلات گفتاری
ج- مشکلات رواشناختی
د- هیچکدام

۸

20 ـ کدامیک از گزینه های زیر از عوامل خطر برای مصرف مواد مخدر محسوب نمی شوند؟
الف- فقدان ارزشهای اخلاقی
ب- وجود خشونت و عمل خلاف در یک منطقه
ج- وجود مشاغل کاذب و بیکاری
د- باورهای دینی*

۹

16 ـ مهمترین و مخاطره آمیز ترین دوران زندگی از نظر شروع مواد مخدر کدام دوره می باشد؟
الف- دوره جوانی
ب- دوره میانسال
ج- تفاوتی ندارد
د - نوجوانی*

۱۰

31 ـ معمولاً تاثیر تریاک و هروئین پس از مصرف چند ساعت است؟
الف- 4 الی 6 ساعت
ب- الی 6ساعت 8*
ج- 8- الی 10 ساعت
د- 10 الی 12 ساعت

۱۱

47 ـ امروزه یکی از پیچیده ترین و بغرنج ترین آسیب اجتماعی و انحراف اجتماعی محسوب میشود؟
الف- فقر فرهنگی
ب- اعتیاد*
ج- ماهواره
د- حجاب

۱۲

4 ـ کدام گزینه ذیل در مورد اعتیاد صحیح می باشد؟
الف- وابستگی جسمی ایجاد می کند
ب- وابستگی روانی ایجاد می کند
ج- تحمل ایجاد می کند
د- همه موارد*

۱۳

2 ـ کدامیک از کشورهای زیر بیشترین نقش عمده در استعمارگری و کشت مواد مخدر در ایران داشتند.؟
الف-  ایتالیا
ب- انگلستان*
ج آمریکا
د- پرتغال

۱۴

25 ـ کدامیک از موارد زیر از جمله عوامل محافظت کننده در کلاس درس در کاهش گرایش دانش آموزان به سوء مصرف مواد می گردد؟
الف- عدم توجه به مشکلات دانش آموزان
ب- ایجاد احساس ترس و دلهره در دانش آموزان
ج- وجود جو توام با نشاط و صمیمیت و همدلی در کلاس درس*
دهیچکدام

۱۵

56 ـ در کدامیک از استراتژیهای ذیل تاکید بر افزایش دانش و افزایش مهارت های زندگی و تصمیم گیری شده است؟
الف- استراتژی جایگزین
ب- استراتژی دانش محور*
ج- استراتژی محرک محور
د- هیچکدام

۱۶

33 ـ کدامیک از عوارض ذیل از عارضه های اجتماعی سوء مصرف مواد مخدر محسوب نمی شوند؟
الف- طرد شدن از جامعه
ب- بیکاری
ج- شیوع بیماریهای عفونی از جمله ایدز و هپاتیت
د- سوء تغذیه و کاهش وزن*

۱۷

45 ـ از نظر  اسکاپس مناسبترین روش برای پیشگیری از سوء مصرف مواد چیست؟
الف - جلوگیری از ورود مواد
ب- آموزش معتادان
ج- استفاده از والدین و همسالان*
د- تغیر در نگرش افراد

۱۸

38 ـ کدامیک از عوامل زیر از جمله عوامل خطر بین فردی محسوب نمی شوند؟
الف- مدرسه
ب- شرایط جسمانی*
ج- تاثیر دوستان
د- خانواده

۱۹

22 ـ کدامیک از عوامل زیر از جمله عوامل محافظت کننده در گرایش به مصرف مواد مخدر محسوب می گردد؟
الف- نگرش مثبت به مصرف مواد
ب- عدم دسترسی به خدمات رفاهی
ج- داشتن خانواده سالم و همبسته*
دمیل به توسعه صنعتی و اجتماعی بشری

۲۰

60 ـ در کدامیک از دوره های ذیل افراد برای اثبات فردیت خود ارزشهای خانواده را زیر سوال می برند؟
الف- نوجوانی*
ب- جوا نی
ج- میانسالی
دکودکی   بقیه درادامه مطلبسوالات دوره ضمن خدمت ۶ ساعته مواد مخدر و آثار سوء آن


1 ـ هدف استعمار گران از اشاعه مواد مخدر و اعتیاد چیست.؟

الف- باز داشتن جوامع انسانی از رشد و تعالی

ب- بازداشتن آزادی آنها از زیر یوغ مستکبران

ج- غارت و کسب منافع بیشتر و جلوگیری از آگاهی آنها

د- همه موارد *


۲  ـ کدامیک از بیماریهای ذیل در اثر تزریق مواد مخدر در فرد معتاد ایجاد می شود؟

الف- ایدز

ب- هپاتیت

ج - تصلب شرائین

د- ایدز ـ هپاتیت*


۳  ـ براساس روش تاکتیک ترس برای جلوگیری از گرایش افراد به مصرف مواد از چه ابزاری باید استفاده کرد؟

الف- ارایه اطلاعات و آموزش*

ب-  جلوگیری از کشت خشخاش

ج- جمع آوری و اعدام معتادان

د- جلوگیر ی از ترانزیت مواد به داخل


4 ـ کدامیک از عوامل زیر از جمله عوامل محافظت کننده در گرایش به مصرف مواد مخدر محسوب می گردد؟

الف- نگرش مثبت به مصرف مواد

ب- عدم دسترسی به خدمات رفاهی

ج- داشتن خانواده سالم و همبسته*

د –میل به توسعه صنعتی و اجتماعی بشری


۵  ـ امروزه یکی از پیچیده ترین و بغرنج ترین آسیب اجتماعی و انحراف اجتماعی محسوب میشود؟

الف- فقر فرهنگی

ب- اعتیاد *

ج- ماهواره

د- حجاب


۶  ـ کدامیک از موارد زیر از جمله عوامل محافظت کننده در کلاس درس در کاهش گرایش دانش آموزان به سوء مصرف مواد می گردد؟

الف- عدم توجه به مشکلات دانش آموزان

ب- ایجاد احساس ترس و دلهره در دانش آموزان

ج- وجود جو توام با نشاط و صمیمیت و همدلی در کلاس درس*

د –هیچکدام


۷  ـ کدامیک از عوامل زیر از جمله عوامل خطر ساز در گرایش دانش آموزان به سوءمصرف مواد محسوب نمی گردد؟

الف- ترغیب دانش آموزان به رقابت شدید

ب- تمرکز بر برنامه های درسی و غفلت از نیازهای فراگیران

ج- نبود جو روانی- عاطفی مثبت در کلاس

د –آشنایی با روحیات روانی و شخصیتی دانش آموزان*


۸  ـ کدام مواد مخدر بیشتر با حالت خماری شناخته می شود؟

الف- تریاک

ب- هروئین

ج- شیشه

د- تریاک ـ هروئین*


۹  ـ اگر فرد معتاد مقدار مواد مصرفی خود را کاهش داده ویا قطع نماید دچار علایم ناخوشایندی گردد . مربوط به کدام مرحله اعتیاد می باشد؟

الف- علایم ترک *

ب- علایم تحمل

ج- علایم عود

د –علایم پیشگیری


10-  ـ پیوند و تعامل فرد با والدین از سنین کودکی موجب ارضای کدامیک از نیازهای فرد می شود؟

الف- نیازهای شناختی

ب- نیازهای جسمانی

ج- نیازهای عاطفی –روانی*

د- نیازهای اجتماعی


۱۱ ـ مصرف مواد از طریق کدامیک از روش های زیر بیش از سایر روشها خطرناک تر است؟ الف- استنشاق

ب- کشیدن

ج- خوردن

د- تزریق کردن*


۱۲ ـ در کدامیک از افراد ذیل زمینه برای آلوده شدن به مصرف مواد بیشتر است؟

الف- افرادی که با ارزشهای اجتماعی و اخلاقی رابطه خوبی دارند.

ب- افرادی که بر احساسات و هیجانات خود کنترل ندارند*.

ج- افرادی که از آثار عوارض تخریب کننده مواد اطلاع کافی دارند.

د- افرادی که با مهارتهای زندگی آشنایی کافی داشته و قدرت تصمیم گیری و مهارت ارتباطی دارند.


۱۳  ـ اینکه فرد پس از درمان( ترک مواد) دو باره شروع به مصرف مواد نماید چه مرحله ای می گویند؟

الف –وابستگی

ب- پیشگیری

ج- تحمل

د –عود*


۱۴ ـ کدام گزینه ذیل در مورد اعتیاد صحیح می باشد؟

الف- وابستگی جسمی ایجاد می کند

ب- وابستگی روانی ایجاد می کند

ج- تحمل ایجاد می کند

د- همه موارد*


۱۵  ـ کدامیک از عوامل زیر از جمله عوامل خطر برای اعتیاد به مواد مخدر محسوب نمی شود؟

الف- عوامل شخصیتی اعتماد به نفس

ب –مهاجرت *

ج - کمبود فرصت های شغلی و محرومت اقتصادی و اجتماعی

د- کمبود امکانات رفاهی و ورزشی و تفریحی


۱۶  ـ کدامیک از گزینه های ذیل از ویژگیهای عوامل خطر ساز و محافظت کننده محسوب نمی شوند؟

الف- حالت افزایشی عمل می کنند

ب- از نظر کمیت و کیفیت متفاوتند

ج- این عوامل می توانند در معرض تغییر قرار گیرند

د- نقشی در معتاد شدن فرد ندارند.


۱۷  ـ بعد از خانواده مهمترین نهادی که در نقش پیش گیری و یا اعتیاد افراد نقش اساسی دارد ...... است.

الف- جامعه

ب- منزل و دوستان

ج- مدرسه*

د- هیچکدام


۱۸  ـ تعریف اعتیاد:

الف- وابستگی به مصرف هر نوع ماده مخدر و ناتوانی در ترک آن*

ب- بازگشت مجدد به مصرف با دوز بالا

ج- میل شدیدی به مصرف و تمایل به مصرف

د- همه موارد


۱۹  ـ کدامیک از عوامل زیر جزو عوامل خطر اجتماعی محسوب نمی شوند؟

الف- نوجوانی

ب- ژنتیک

ج- صفات شخصیتی

د- تحصیل*


۲۰  ـ مناسب ترین جایی که می توان ناملایمات روحی و روانی نوجوانان را مدیریت و هدایت نمود؟

الف- خانواده

ب- مدرسه*

ج- جامعه

د- مراکز تفریحی


پایان آزمون انلاین


 با سلام و عرض ادب

به اطلاع همکاران محترم می رساند زمان برگزاری دوره ضمن خدمت ۶ ساعته مواد مخدر و آثار سوء آن به روز پنج شنبه تاریخ ۱۵/۱۲/۹۲ موکول گردید .


نظرات (1)
*اندیشیدن آسان است و عمل کردن مشکل،اما مشکلترین کارها عمل کردن به آن چیزهایی است که می اندیشیم.
*اندیشیدن مهم است ولی برای خوشبخت شدن نباید زیاد اندیشید.
*در دنیای اندیشه میتوانید همه چیز باشید ، هر کاری بکنید و به هر جایی بروید.
*بلند پایه ترین مردم در اندیشه ، آن است که خود را از کنکاش بی نیاز نداند.
*زندگی ، محصول تفکر و اندیشه ی ماست............[:S003:]
امتیاز: 2 0
یکشنبه 4 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 07:36 ب.ظ
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.