شگفتی های سوره اخلاص(بر اساس عدد هفت7)

شگفتی های سوره اخلاص(بر اساس عددهفت7)

 

أسراراین سوره عظیم چیست ؟ وآیا به زبان اعداد می توان معجزه جدیدی که عظمت این سوره را اثبات کند ارائه کرد؟....

أسراراین سوره عظیم چیست ؟ وآیا به زبان اعداد می توان معجزه جدیدی که عظمت این سوره را اثبات کند ارائه کرد؟ دراین نوشتار زنجیره ای از توافقات شگفت آور آیات سوره  با عدد هفت  را ارائه می کنیم تا ایمانمان به آفریدگارآسمانهای هفتگانه بیشترشود.

عدد کلمات هر آیه

فقط این نیست بلکه هرآیه از آیات چهارکانه حاوی عدد معینی ازکلمات به شرح آتی است :

 (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): عدد کلمات  4 

(اللَّهُ الصَّمَدُ): عدد کلمات     2 

(لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ): عدد کلمات  5 

(وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ): عدد کلمات  6 

این ارقام را برحسب ترتیب  می نوبسیم :

آیة 1    آیة 2       آیة 3        آیة 4

4            2              5             6

عدد حاصل یعنی 6524مضرب هفت است :

6524 = 7 × 932

حروف (الله) در هرآیة

همانطور که خداوند عَزَّ وجَلَّ هرچیز درقرآن را باإحکاممرتب کرده ،این ترتیب گیج کننده را برای اسم اعظم (الله) در سوره اخلاص که ازالله ووحدانیت و بی انبازی او سخن گفته می یابیم . هرآیة حاوی تعداد معینی  ازحروف لفظ جلاله  (الله)، یعنی  الف ولام وهاءاست ، اگرآیات چهارگانه رابا تعداد حروف اسم (الله) درهریک بنویسیم داریم :

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): عدد حروف الف ولام وهاء 7 

(اللَّهُ الصَّمَدُ): عدد حروف الف ولام وهاء 6 

(لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ): عدد حروف الف ولام وهاء ء 4 

(وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ): عدد حروف الف ولام وهاء 5 

اگرارقام خاص تکرار حروف لفظ جلاله را بنویسیم داریم:

آیة 1        آیة 2      آیة 3         آیة 4

7            6            4           5

عدد جدید  5467 مضرب هفت است :

5467 = 7 × 781

کلمات وحروف لفظ جلاله

حتى هنگامی کهکلمات هرآیه با تعدادحروف (الله) درهریک را باهم لحاظ کنیم این نظام عددی باقی است :

آیة  1                  آیة  2                    آیة  3                    آیة 4

کلماتها   ا ل هـ     کلماتها    ا ل هـ      کلماتها    ا ل هـ       کلماتها   ا ل هـ

4       7            2         6                5       4             6         5

عدد56456274 ار مضارب هفت است :

74 62 45 56 = 7 × 8065182

ودراین معادلات الهی بامن تأمل کنید که چگونه همگی متناسب با عدد 7 است :

1_ عدد کلمات هرآیة: 4  2  5  6  ازمضارب هفت است

2ـ عدد حروف (الله) درهرآیة: 7  6  4  5 ازمضارب هفت است

3ـ عدد کلمات وحروف (الله) درهرآیة: 74  62  45  56 ازمضارب هفت است

آیا این کار نظم کاربشراست

کلمات حاوی حروف اسم (الله)

برخی ازکلمات سورهحاوی حروفی  ازاسم (الله)است و برخی فاقد آن ، که این کلمات را برشماریم  14 می شود یعنی 7 ×2، توزیع کلمات بقرار زیر است :

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): عدد کلمات حاویحروف ا ل هـ  4

(اللَّهُ الصَّمَدُ): عدد کلمات حاوی حروف ا ل هـ  2 

(لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ): عدد کلمات حاوی حروف ا ل هـ  4 

(وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ): عدد کلمات حاویحروف ا ل هـ  4 

 اگر بر اساس ترتیب بنویسیم رقم قم جدیدی بدست می آید که مضرب هفت است:

الآیة 1    الآیة 2        الآیة 3         الآیة 4

4           2              4               4

عدد 4424 مضرب 7 می باشد :

4424 = 7 × 632

وکلماتی که فاقد حرفی از حروفلفظ جلاله نیز چنین است :

آیة 1       آیة 2      آیة 3       آیة 4

0            0            1             2

عدد 2100 مضرب 7 می باشد :

2100 = 7 × 300

اعجاز عددی در یک آیه

اکنون در آیه سوم سوره :(لم یلد ولم یولد)تأمل کنید که چه نظم وتناسب شگفت آوری دارد:

این آیه که خداوند در آن خود را ازداشتن فرزند و زاده شدن منزه دانسته ، با وجود داشتن کلمات قلیل (12 حرف)  غنی از اعجاز ودلایل آن است . در پنج بخش این آیه اسرارعددی شگفت آوری نهفته که شک درآن ممکن نیست . آیا این معجزه شگرف دلیل یکتایی خدای  عز وجلنیست ؟

تناسب شگرف آیه سوم سوره اخلاص با بسمله

دراین آیه عظیم معجزه ای برپایه حروف : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ) وجود دارد, حروف هرکلمه ازکلمات بسمله با کلمات (لم یلد ولم یولد)بانظم مُحکَمی تناسب دارد. 

کلمة (بسم)

حرف مشترک بین این کلمه  وآیه حرف میماست که اگربررسی شود نتیجه وجود حرف میم درهرکلمه آیه چنین می شود :

لمَ ْ   یَلِدْ    و   لمَ    ْیُولَدْ

1     0     0   1     0

وعدد توزیع حروف (بسم) یعنی  1001 هم ازمضارب هفت است :

01001 = 7 × 11 × 0143

کلمه (الله)

حرف مشترک بین اسم (الله)وآیه  (لم یلد ولم یولد)حرف لاماست که اگربررسی شود نتیجه وجود حرف لام درهرکلمه آیه چنین می شود :

لمَ ْ    یَلِدْ     و    لمَ     ْیُولَدْ

1     1      0    1      1

وعدد 11011 توزیع حروف اسم (الله)  مضرب هفت است :

11011 = 7 × 1573

کلمه (الرَّحْمنِ)

حروف مشترک بین کلمه (الرَّحْمنِ)وآیه لام ومیماست که اگربررسی شود نتیجه وجود دو حرف لام و میم درهرکلمه آیه چنین می شود :

لمَ     ْیَلِدْ     و    لمَ     ْیُولَدْ

2     1     0    2      1

عدد 12012 توزیع حروف اسم (الرَّحْمنِ)  هم مضرب هفت است :

12012 = 7 × 1716

کلمه (الرَّحِیمِ)

حروف المشترک بین اسم وآیه لام و یاء ومیم است که اگربررسی شود نتیجه وجود حروف مذکور درهرکلمه آیه چنین می شود :

لمَ ْ    یَلِدْ     و    لمَ     ْیُولَدْ

2     2      0    2     2

وعدد 22022توزیع حروف اسم (الرَّحِیمِ) هم مضرب هفت است:

22022 = 7 × 3146

و اکنون می پرسیم آیا ممکن است این چهارتکرار در چهار آیه تصادفی باشد وهمه مضرب هفت گردند ؟

 اگر حاصل تقسیم اعدا مذکور برهفت را بنویسیم داریم :

1 ـ کلمه (بسم):  0143

2 ـ کلمه (الله):  1573

3 ـ کلمه (الرَّحْمنِ):    1716

4 ـ کلمه (الرَّحِیمِ):  3146

یعنی به ترتیب داریم :

بسم               الله            الرَّحْمنِ           الرَّحِیمِ

0143         1573         1716          3146

عدد متشکل از ردیف این ارقام که 16 رقمی است هم مضرب هفت است :

3146171615730143 = 7 × 449453087961449

(أحد) تجلَّىمی کند ...

در این آیه عظیم ارقام ونظم وتناسبی است که گواه وحدانیت ویکتایی خدای تعالی است . از نامهای زیبای خداوصفاتش (الأحد) است که انبازی ندارد. اگرکلمات آیة و تعداد حروفی از کلمه (الأحد) یعنی حروف:  ا ل ح د را بنویسیم داریم :

لم      یلد      و     لم     یولد

1      2     0    1      2

عدد 21021 (ومقلوب آن 12012) هم ازمضارب هفت و هم دو بارقابل قسمت برآن است که تاکید می کنم این نظم صادر از خدای واحد أحد سبحانه وتعالی است :

21021 = 7 × 7 × 429

حتى هنگامی که درهرکلمه حروف (أحد) بدون (ال) را بجوییم نیز این نظام پابرجاست :

لم       یلد     و     لم     یولد

0      1     0     0      1

یعنی عدد توزیع حروف از مضارب هفت است :

10010 = 7 × 1430

شگفت آور آنکه حاصل قسمت این دو عدد یعنی429 و 1430 نیز اگر درکنارهم نوشته شود (1430429) نیز مضرب هفت است :

1430429 = 7 × 204347

این تناسبات شگفت آوربا عدد هفت دلیل قاطعی است برآنکه خداوند تعالی حروف قرآن ونظم وترتیبآن را به شکلی محکم ومتین آورده که نظیزآن را نمی توان آورد.

أسماء الله الحسنى و آیه سوم سوره اخلاص

بیشتر نامهای زیبای خدا در این آیه متجلی است مثلا توزیع حروف اسم (المبدئ):

لم       یلد      و     لم      یولد

2      3       0     2      3

که عدد 32032 مضرب هفت است :

32032 = 7 × 4576

 اسم (القدیر) :

لم      یلد     و      لم     یولد

1     3      0     1      3

که عدد31031 هم مضرب هفت است :

31031 = 7 × 4433

وشگفت آورتر آنکه این مطلب درهردو حالت معرفه و غیرمعرفه اسم مشاهده می شود مثلا در: (الصَّمد)  یا (صَمَد)، قاعده  ثابت است.

 

أولین حرف وآخرین حرف آیه

ازعظمتکتاب خداوندتعالى آنکه کتابی استکامل درسوره ها وآیاتش ، ودرتکرار أولین حرف وآخرین حرف درآیة نظم عددی محکمی مشهود است که درهمه کتاب خدا هست.

1 ـ توزیع حرف لام: اگرآیة را با تعد اد حرف لام در کلماتش بنویسیم داریم :

لم    یلد    و    لم     یولد

 1      1    0     1      1

عدد توزیع حرف اللام یعنی(11011) مضرب هفت است .

2 ـ توزیع حرف دال: اگرآیة را با تعد اد حرف دال در کلماتش بنویسیم داریم:

لم    یلد    و    لم     یولد

0      1    0     0      1

وعدد 10010 هم مضرب هفت است .

پس هم اولین وهم آخرین حرف آیه براساس نظم عددی مبتنی بر هفت توزیع شده است.

حروف (الـم)

دراین آیه نظمی براساس حروف الف ولام ومیم وجود دارد ، این بارهم آیه رابراساس تعداد کلمات (ا ل م)می نویسیم :

لم    یلد    و    لم     یولد 

2      1    0     2      1

عدد 12012 و مقلوب آن 21021برای  توزیع (الم) هم از مضارب هفت است . این مورد برای اسم (الأحد) هم مطرح شد.

نکته عجیبی ازعجائب قرآن

ازعجائب آیه(لم یلد ولم یولد) آنکه همه اعدادی که ذکر شد بر 7 قابل قسمت است و این اعداد بر (11) هم از دو طرف قابل قسمت است و این عدد به حساب ابجد برابر (هو) می شود !! واین خود دلیلی بر وحدانیت خداست چرا که عدد (11) از دو (1) و (1)ترکیب شده  و تاکید بر وحدانیت خداوند تعالی است .

وجالب آنکه این اعداد بر 13هم قابل قسمت است که عدد اول است و نمایند عدد سالهای دعوت در مکه است.به مجموعه عملیات  زیرتوجه فرمایید که اعداد بدون استثناء بر(7) و (11) و (13)تناسب دارند:

1001 = 7 × 11 × 13 × 1

11011 = 7 × 11 × 13 × 11

2002 = 7 × 11 × 13 × ×2

12012 = 7 × 11 × 13 × 12

21021 = 7 × 11 × 13 × 21

22022 = 7 × 11 × 13 × 22

31031 = 7 × 11 × 13 × 31

13013 = 7 × 11 × 13 × 13

32032 = 7 × 11 × 13 × 32

23023 = 7 × 11 × 13 × 23

این نتایج عجیب تصادفی بدست نیامده است . اگر براساس قانون احتمالات بخواهیم سخن گوییم احتمال آن یک در یک میلی.ن میلیارد میلیارد (یعنی یک با سی صفردرمقابل آن !) است . برای همین می توان گفت که بشر از تقلید حتی یک آیه قرآن ناتوان است چه رسد به کل قرآن؟

نکته آخر آنکه اگرهر سه عدد: 7-11-13 را درهم ضرب کنیم عدد حاصل یعنی: 1001 هم تاکیدی بر عدد یک است و دلیلی بر وحدانیت خداوند یگانه یکتا (الله الواحد الأحد) ؟؟؟

أسماء الله درسورهاخلاص

کیفیت تجلی أسماء الله الحسنى درسوره اخلاص که سوره توحید است دلیل عینی و عددی قوی بر إحکام حروف اسمای حسنای الهی درآیات کتابش قرآن است تا قدرت او برهرچیز را نشان دهد وأن الله هو الواحد الأحد لم یتخذ ولداً ولا یساویه شیء فهو خالق کل شیء، سبحانه وتعالى عما یشرکون.

توزیع حروف اسم (الملک)

(الملک)اسمی ازأسماء الله الحسنىاست، یقول تعالى: (هُوَ اللَّهُ الَّذِی لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ) [الحشر: 59/23]. وازعظمت قرآن آنکه هرحرف آن به مقدار ونظام مُحکَم وضع شده است. وکسی که سوره اخلاص را نازل کرده  (الملِک)تبارک وتعالى است، برای همین حروف اسمش را درون این سوره بانظم عددی متناسب با عدد هفت مقررفرمود تا دریابیم و بدانیم که : (أَنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عِلْماً) [الطلاق: 65/12].

 اگرکلمات سوره اخلاص را نوشته و عدد حروف اسم (الملک) یعنی حروف: ا   ل   م   ک را درآن بنویسیم داریم  :

قل      هو     الله     أحد      الله     الصمد

1      0       3      1         3        3

لم    یلد    و    لم    یولد    و    لم    یکن    له    کفواً     أحد

2    1   0   2       1     0     2     1     1      2       1

عدد حاصل یعنی12112012012331301 مضرب هفت است :

12112012012331301 = 7 × 1730287430333043

وگرچه این نتیجه شگفت آور است اام شاید کسی بگوید این نتیجه تصادفی است لذا خداوند تعالی  نظم دیگری برای تأکید بر این نتیجه قرار داداه است یعنی اگرتعداد حروف اسم  (الملک) در هرآیه را محاسبه کنیم حاصل چنین است:

آیة 1     آیة 2      آیة 3       آیة 4

5            6           6            7

یعنی عدد 7665 مضرب هفت است :

7665 = 7 × 1095

آیا این نظم شگفت آور نیست ؟ 

توزیع حروف اسم (القدُّوس)

واین نظم با حروفاسم (القدوس)، نیز مشاهده می شود :  ا   ل   ق   د   و   س:

قل     هو     الله     أحد      الله      الصمد

2     1       3       2       3         3

لم    یلد    و   لم    یولد    و    لم    یکن    له    کفواً    أحد

1    2    1   1     3     1    1     0       1      2       2

عدد توزیع حروف(القدوس) یعنی: 22101131121332312 هم مضرب هفت است :

22101131121332312 = 7 × 3157304445904616

اعجاز ادامه دارد چرا که عدد حروف درهرایه به قرار زیر است :

آیة       آیة 2         آیة 3         آیة 4

8             6             8            7

عدد توزیع حروف (القدوس) یعنی7868 مضرب هفت است :

7868 = 7 × 1124

وسبحان الله العظیم! خود نظم تماماً با هر دو اسم تکرار شده است آیا این امر تصادفی است ؟ و می پرسیم :

  آیا برای انسانی هر قدر هم توانا ممکن است که نصی ادبی با این نظم عددی بیافریند ؟ در کتاب خداوند عَزَّ وجَلَّ هر قدر بگردیم خلل و اختلافی – چه دربلاغت ومعانی وچه در اعجاز علمی وعددی - نمی توانیم پیدا کنیم وصدق الله سبحانه وتعالى عندما یقول عن کتابه:(لا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ) [فصلت: 41/42].

نظم شگرف دو اسم ازأسماء الله

اکنون در نظم متعاکستوزیع حروف دو اسم: (الخالق البارئ)  تأمل و تدبر کنید که عدد توزیع حروف (الخالق) و مقلوب عدد توزیع حروف (البارئ)  در سوره هر دو مضرب هفت هستند .

توزیع حروف اسم (الخالق) عَزَّ وجَلَّ درکلمات سوره

 به روش پیشگفته عددحروف (الخالق)، یعنیأی حروف ا  ل  خ  قدرسوره چنین است:

قل    هو    الله     أحد     الله     الصمد

2     0     3       1       3       2

لم     یلد   و    لم    یولد    و   لم    یکن    له    کفواً     أحد

1     1    0   1      1     0   1     0     1       1      1

وعدد توزیع حروف اسم (الخالق) مضرب هفت:

 11101011011231302= 7 × 15858715890186

توزیع حروف اسم (البارئ) تعالى درکلمات سوره

برای حروف کلمة (البارئ)سبحانه وتعالى، یعنی حروف ا ل ب ر یاعداد چنین است:

قل     هو    الله    أحد     الله     الصمد

1      0     3      1       3       2

لم    یلد   و   لم    یولد    و   لم    یکن   له    کفواً    أحد

1     2   0   1     2      0   1     1    1      1      1

اگرعدد از راست به چپ (از قلبه طرف أحد) خوانده شود عدد: 10313212012011111 به دست می آید که مضرب هفت است :

10313212012011111 = 7 × 1473316001715873

تنوع وتعدد أسلوب ها ی اعجاز عددی موجب ازدیاد پیچیدگی معجزه عددی قرآن و محال تر شدن تقلید این معجزه توسط انسانهاست . برای همین می توان گفت که تعداد نظم های عددی این کتاب بزرگ پایان ناپذیر است!

توزیع حروف اسم (الخالق) و اسم (البارئ)بنحوی که یاد شد کارانسان نیست بلکه کار پروردگارانسانهاست .

وبا من به عظمت کلام خدا بنگرید :(قُلْ لَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَأَنْ تَنْفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً)[الکهف:18/109]. واگردر بسیاری از أسماء الله الحسنى تأمل کنیم این نظم پابرجاست مثلاً اسم  (البصیر) و اسم (العدل) از این نظم پیروی می کنند... به موارددیگر توجه فرمایید :

 (المحصی) و سوره اخلاص

این بار سوره راکامل وبا بسمله و تعداد حروف کلمة (المحصی) یعنی ا   ل   م   ح   ص   ی را درآن  می نویسیم :

بسم   الله   الرحمن   الرحیم    قل   هو   الله   أحد    الله    الصمد

1      3     4          5      1    0     3    2      3       4

لم     یلد    و   لم    یولد    و    لم     یکن     له    کفواً     أحد

2    2     0   2      2    0     2       1      1     1        2

عدد توزیع حروف (المحصی) در کلمات سوره یعنی211120220224323015431 هم مضرب هفت است :

211120220224323015431 = 7 × 30160031460617573633

این نظم عجیب حتی دراجزای سوره هم وجود دارد اگرتعداد هرحرف اسم  (المحصی)سبحانه وتعالىرا درهرکلمه جزء اثباتی (بسمله وآیه نخست سوره) بنویسیم داریم :

بسم   الله    الرحمن   الرحیم   قل   هو   الله    أحد    الله    الصمد

1     3       4         5     1    0    3      2     3      4

وعدد 4323015431 هم ازمضارب هفت است :

4323015431 = 7 × 617573633

در جزء نفی (آیات دوم وسوم سوره ) داریم :

لم     یلد   و   لم     یولد    و   لم    یکن    له    کفواً    أحد

2     2    0   2      2     0   2    1      1     1       2

وعدد 21112022022 هم ازمضارب هفت است :

21112022022 = 7 × 3016003146

وحتى اگربا یک آیه محاسبه را تکرار کنیم داریم :

لم     یلد   و   لم     یولد

2     2    0   2      2

عدد 22022 هم ازمضارب هفت است :

22022 = 7 × 3146

و   لم    یکن    له    کفواً    أحد

0   2    1      1     1       2

عدد 211120 هم ازمضارب هفت است :

211120= 7 ×30160

این نتایج قطعی الثبوت تأکید می کند که خداوند تعالی این آیات را به این شکل شگفت آور إحکام بخشیده است و جزرب السماوات السبع کسی را توان این کار نیست .

برای همین به مدعیانی که درقرآن شک دارند باید گفت: (فَلْیَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ إِنْ کَانُوا صَادِقِینَ)[الطور: 52/34]. ما در قرن 21 میلادی هستیم وهنوز کسی نتوانسته در برابراین تحدی قد عَلَم کند (وهرکه کرد رسوا شد) ومگرکسی می تواند چون قرآن بیاورد ؟

 اکنون به اسم (المبدئ)، می پردازیم ، یقول عز وجل:(وَهُوَ الَّذِی یَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَیْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ)[الروم: 30/27].

المبـدئ

توزیع حروف  (المبدئ)، یعنی:  ا   ل   م   ب   د   ی بدین قرار است :

بسم   الله   الرحمن  الرحیم   قل  هو  الله  أحد   الله   الصمد

2     3      3       4      1    0    3    2    3      4

لم   یلد  و  لم    یولد  و  لم   یکن   له  کفواً   أحد

2   3  0  2     3    0   2   1     1    1      2

وعدد حاصل مضرب هفت :

211120320324323014332= 7 × 30160045760617573476

واین نظم در دو جزء نفی واثبات سوره تکرارمی شود ، در جزء اثباتی :

بسم  الله الرحمن  الرحیم     قل  هو  الله  أحد  الله  الصمد

2    3    3       4        1   0   3    2   3     4

عدد: 4323014332 مضرب هفت است ودر جزء نفی :

لم  یلد  و لم   یولد     و   لم   یکن   له   کفواً   أحد

2  3   0 2   3       0  2    1    1     1     2

عدد: 21112032032 دو بار بر هفت بخشپذیر است .

واین دلیل وتأکیدی  از خداوند عز وجل به زبان عدد است که اوست یگانه یکتایی که نه زاییده و نه زاده شده (أنهواحد أحد لم یلد ولم یولد!) واین نظم درهرآیه تکرارمی شود:

لم     یلد     و     لم    یولد

2     3      0     2     3

وعدد 32032 برهفت بخشپذیر است :

32032 = 7 × 4576

و     لم    یکن    له    کفواً     أحد

0   2     1     1       1      2

عدد 211120 برهفت بخشپذیر است 

211120 = 7 × 30160

شاید کسی بگوید این موارد تصادفی است پس به دو اسم متلازم می پردازیم :

از اسمهای وارده درقرآن قوله تعالى است:(وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ)[البروج: 85/14]. نظم مذکور دران مورد هم صادق است .

الغفور الودود

توزیع حروف کلمة (الغفور) 

حروف این اسم یعنی ا   ل   غ   ف   و   ر را به قرار زیر می نویسیم :

بسم  الله   الرحمن  الرحیم  قل  هو  الله  أحد  الله   الصمد

0    3      3       3     1    1   3    1   3     2

لم   یلد  و  لم   یولد  و   لم    یکن   له   کفواً    أحد

1   1   1  1    2    1   1     0     1     3      1

عدد حاصل برهفت بخشپذیر است :

131011211112313113330= 7 × 18715887301759016190

توزیع حروف کلمة (الودود) 

وحروف اسم (الودود) یعنی حروف   ا   ل   و   د هم ازاین نظم پیروی می کنند:

بسم   الله   الرحمن   الرحیم   قل  هو  الله  أحد   الله  الصمد

0     3      2        2      1    1   3    2     3     3

لم  یلد  و   لم  یولد    و    لم   یکن  له   کفواً   أحد

1   2  1   1    3    1   1    0    1     2      2

وعددحاصل  برهفت بخشپذیر است :

221011311213323112230= 7 × 31573044459046158890

اسم (اللطیف)

توزیع حروف (اللطیف) یعنی  ا   ل   ط   ی   ف به قرار زیر است :

بسم  الله   الرحمن  الرحیم   قل  هو   الله   أحد   الله   الصمد

0     3     2        3      1   0    3     1    3      2

لم   یلد  و  لم  یولد  و  لم   یکن   له   کفواً   أحد

1   2   0  1   2   0  1     1    1    2     1

وعدد حاصل بر هفت بخشپذیر :

121110210212313013230= 7 × 17301458601759001890

اسم (الولیّ)

توزیع حروف (الولیّ) یعنی ا    ل   و   ی هم چنین است :

بسم   الله   الرحمن   الرحیم   قل  هو  الله   أحد  الله  الصمد

0      3      2        3      1   1    3    1    3     2

لم   یلد  و   لم   یولد   و  لم  یکن  له  کفواً  أحد

1    2  1   1     3   1  1   1    1    2    1

وعدد حاصل بر هفت بخشپذیر :

121111311212313113230= 7 × 17301615887473301890

عبارات قرآنی هم با نظمیمُحکمتجلی می کنند

 تجلی اسم های زیبای الهی را ملاحظه کردید ، اکنون به برخی از عبارت قرآنی می پردازیم . خداوند تعالی درقرآن می فرماید (اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ)[الزمر: 39/62]، توزیع حروف این عبارت یعنی : ا ل هـ خ ق ک ش ی را بدین ترتیب می نویسیم :

بسم  الله  الرحمن  الرحیم  قل  هو   الله  أحد   الله  الصمد

0    4     2       3      2  1    4    1     4     2

لم   یلد   و  لم   یولد   و   لم   یکن   له   کفواً   أحد

1   2    0  1    2    0    1   2    2     2     1

وعدد حاصل بر هفت بخشپذیر :

122210210212414123240= 7 × 17458601458916303320

وهکذا أرقام وأرقام لا نهایة لإعجازها! وکلَّما تبحرنا فی أعماق هذا القرآن أکثر رأیناعجائب لا تنقضی. وهذا تصدیق لقول الحبیب الأعظم علیه الصلاة والسلام عندما وصف القرآن بقوله: (ولا تنقضی عجائبه)[رواه الترمذی].وایضاً فی ..(2)

ولکن سؤال این است : آیا إعجاز قرآن بریک نظم عددی خاص متکی است ؟ پاسخ این پرسش در را بخش نظم حروف وارائه نظم انباشتی ارائه می دهیم تا با یقین و تدبر بخوانیم (وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً کَثِیراً) [النساء: 4/82].

اعجاز با بسمله ادامه دارد

عدد حروف هرآیة همراه بابسمله می نویسیم :

بسمله        آیة 1        آیة 2         آیة 3         آیة 4

19           11           9             12          15

عدد حاصل یعنی  151291119 ز مضارب هفت است :

151291119 = 7 × 21613017

واگر أولین عدد یعنی19 را با آخرین  عدد یعنی 15 باهم درنظرگیریم هم عدد حاصل یعنی 1519 ارمضارب هفت است آن هم دوبار:

1519 = 7 × 7 × 31

حتی اگر تعداد حروف بسممله رادر هریک از موارد یاد شده بنویسیم داریم :

(بسم الله الرحمن الرحیم)

عدد حروف بسملة  19حرف

(قل هو الله أحد)

عدد حروف بسمله درکلمات این آیه   8حرف.

(الله الصمد)

عدد حروف بسمله درکلمات این آیه  7حرف.

(لم یلد ولم یولد)

عدد حروف بسمله درکلمات این آیه  8حرف.

(ولم یکن له کفُواً أحد)

عدد حروف بسمله درکلمات این آیه  9حرف.

واگرآنها را مرتب بنویسیم می شود :

بسمله        آیة 1        آیة 2         آیة 3         آیة 4

19              8            7               8           9

و عدد حاصل یعنی 987819 هم از مضارب هفت است :

987819 = 7 × 141117

حروف (الـم)

حروف (الم)الف ولام ومیم درآیات به این ترتیب است :

(بسم الله الرحمن الرحیم): عدد حروف(الم)   10 

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): عدد حروف(الم)   5 

(اللَّهُ الصَّمَدُ): عدد حروف(الم)    6 

(لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ): عدد حروف(الم)   6 

(وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ): عدد حروف(الم)   5 

که اگر افقی بنویسیم می شود:

بسمله        آیة 1        آیة 2         آیة 3         آیة 4

10             5            6               6            5

این عدد یعنی 566510 هم از مضارب هفت است :

566510 = 7 × 80930

عجیب آنکه این نظم در اولین و آخرین حرف هم تکرار می شود!!

أولینحرف از(الم)

أولینحرف از (الم) یعنی ألفرادرهرآیه می نویسیم:

(بسم الله الرحمن الرحیم): تعداد حرفالف   3 

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): تعداد حرفالف   2 

(اللَّهُ الصَّمَدُ): تعداد حرفالف  2 

(لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ): تعداد حرفالف   0 

(وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ): تعداد حرفالف   2 

واگر مرتب بنویسیم می شود:

بسمله        آیة 1        آیة 2         آیة 3         آیة 4

3               2            2               0          2

عدد حاصل یعنی 20223 از مضارب هفت است :

20223 = 7 × 2889

آخر حرف من (الم)

این نظم درمورد حرف آخر یعنی میم هم به چشم می خورد:

(بسم الله الرحمن الرحیم): تعداد حرف میم    3 

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)تعداد حرف میم   0 

(اللَّهُ الصَّمَدُ): تعداد حرف میم   1 

(لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ): تعداد حرف میم   2 

(وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ): تعداد حرف میم   1 

اگرمرتب بنویسیم ً:

بسمله        آیة 1        آیة 2         آیة 3         آیة 4

3                 0           1                2          1

عدد حاصل یعنی 12103 از مضارب هفت وآن هم دوبار می باشد :

12103 = 7 × 7 × 247

وعجیب آنکه جمع هردو حاصل قسمت هم ار مضارب هفت است :

2889 + 247 = 3136

3136 = 7 × 7 × 64

نظم حروف

به حساب ابجد تعداد حروف سوره اخلاص 66 تاست (ازبسمله تا احد) وارزش عددی 66 برابر کلمه جلاله(الله)است  . اما در سوره اخلاص نظم عددی دقیقی برای تعداد حروف کلمات وجود دارد که با فهم آن باید سجده کرد و به عبودیت دربرابرحق اعتراف و به اسلام وقرآن افتخارکرد. اگر حروف این سوره را به روش تراکمی یا انباشتی محاسبه کنیم ( یعنی تعداد حروف هر کلمه را با کلمه قبل جمع کنیم ) به نظم شگفت آور دیگری می رسیم  ووجود این نظم تراکمی درکتاب خدا دلیل مادی وملموس برحقانیت آن است:

بسم    الله   الرحمن    الرحیم    قل    هو     الله     أحد

3       7     13       19    21    23     27    30

الله      الصمد    لم     یلد        و      لم       یولد

34        39    41    44       45    47      51

و       لم       یکن      له       کفواً         أحد

52    54       57    59        63         66

این عدد شگفت آور 40 رقمی وبخشپذیر برهفت به دست می آید  یعنی :   

663595754525147454441393430272321191373

این است حقیقت نابود کننده باطل و راهی برای اثبات حقانیت قرآن و اسلوب های متعدد اثبات اعجازعددی درقرآن که بزرگترین کتاب روی زمین است .

توزیع کلماتی که حاوی حروف اسم (الله)است

 هنگامی که در سوره توحید می نگریم درمی یابیم که برخی ارز کلمات حاوی حروفی از لفظ جلاله (الله) است  وبرخی دیگر چنین نیست . اکنون به روش دودویی Binary به این موضوع می پرداریم یهنی به وجود حرف عدد یک و به عدم وجود ان عدد صفر می دهیم و تمام سوره را می نویسیم توجه شود که :

عدد1  یعنی وجود یک یا  چند حروف اسم (الله) درکلمه.

عدد0  یعنی عدم وجود یک یا  چند حروف اسم (الله) درکلمه.

بسم  الله  الرحمن  الرحیم  قل  هو  الله  أحد  الله  الصمد

0    1    1        1      1   1   1    1    1    1

لم   یلد   و  لم   یولد   و   لم   یکن   له   کفواً    أحد

1   1   0   1    1    0   1    0    1      1     1

عدد حاصل هم بر هفت بخشپذیر است :

111010110111111111110= 7 × 15858587158730158730

بدیهی که خواننده محترم می داند که در زمان پیامبراعظم (ص) روش دودویی و استفاده از صفر و یک برای محاسبات مطرح نبوده است و این خود تأکیدی است برتازگی قرآن درهمه زمانها و عدم انقضای عجائبش .

توزیع شگفت آورهرحرف ازحروف (الله)

در سطور پیشین دیدیم که توزیع حروف اسمهای زیبای خداوندی چگونه است . اکنون به روش دودویی به محاسبه تک تک حروف لفظ جلاله می پردازیم :

توزیع حرف ألف

بسم  الله الرحمن الرحیم  قل هو  الله  أحد  الله  الصمد

0     1   1       1      0  0  1    1    1      1

لم   یلد  و   لم   یولد  و  لم  یکن   له  کفواً   أحد

0   0   0  0     0   0  0   0     0    1     1

وعدد حاصل برهفت بخشپذیراست :

110000000001111001110= 7 × 15714285714444428730

توزیع حرف لام

بسم  الله الرحمن الرحیم  قل هو  الله  أحد  الله  الصمد

0     2    1      1    1   0   2   0     2      1

لم   یلد  و   لم   یولد  و  لم  یکن   له  کفواً   أحد

1    1  0   1    1    0  1  0     1   0     0

وعدد حاصل برهفت بخشپذیراست :

001010110111202011120= 7 × 144301444457430160

توزیع حرف هاء

بسم  الله الرحمن الرحیم  قل  هو  الله  أحد  الله  الصمد

0     1     0    0      0   1   1    0     1    0

لم   یلد   و   لم    یولد   و   لم    یکن   له  کفواً   أحد

0    0  0  0     0    0  0     0   1    0     0

و مقلوب عدد حاصل (از بسم به طرف أحد ) برهفت بخشپذیراست :

010001101000000000100= 7 × 1428728714285714300

قبالا هم شاهد این نظم بدیع بوده ایم و توزیع حرف اول وآخر عکس هم بوده است :

توزیع أولین حرف در اسم (الله)   توزیع آخرین حرف در اسم (الله)

® ألف                                      هاء   ¬

آیا این اعداد بزرگ دلیلی برآن نیست که قرآن را خداوندعَزَّ وجَلَّ نازل فرموده است؟

وصدق الله القائل عن کلماته: (وَلَوْ أَنَّمَا فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ)[لقمان: 31/27].

ما دراین نوشتار اثبات کردیم که آوردن سوره ای کوچک مانند سوره اخلاص محال است چه رسد به آوردن کتابی نظیرقرآن عظیم. واین فضل خداست که مارا به ارائه این برهانهای ملموس وقابل فهم همگان – یعنی زبان اعداد - هدایت فرمود والحمدلله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا

 ---------------------

منابع:

عبد الدائم الکحیل

www.kaheel7.com/fa

 
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.